2014

 • Årsmöte 2014

 • ts.eaglesgaming.se 20140615

  1. mötets öppnande

  M. Silversten förklarar mötet öppnat.

  2. val av mötets ordförande

  Marcus Tügel väljs till mötets ordförande

  3. val av mötets sekreterare

  Jens Bryner väljs till mötets sekreterare

  4. val av två justerare tillika rösträknare

  Erik Laine och Mattias Karlsson väljs till justerare och rösträknare

  5. Närvarande

  Jens Bryner, Bernt Börjesson, Erik Laine, Mattias Karlsson, Michael Silversten, Carl-Johan Ekman-Söderholm, Marcus Tügel, Ted Nysell, Adam Bernhardsson, Andreas Sjögren, Fredrik Jönsson, Tove Brandt, Lina Bergsten.

  6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

  Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreterare Bryner. Se bilaga 1.

  7. ekonomisk berättelse för förra året

  Den ekonomiska berättelsen redovisades för mötet av kassör Börjesson. Se bilaga 2.

  8. revisorernas berättelse för förra året

  Revisor Tügel berättade om föreningens ekonomiska verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Revisionsberättelsen godkändes.

  9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse

  Styrelsen ansvarsbefriades enhälligt.

  10. årets verksamhetsplan

  Verksamhetsåret 2014 kommer klanen eaglesgaming.se övergå till en community 1/9-2014, vilket innebär att vi från det datumet inte kommer ta ut en medlemsavgift för medlemmar/blivande medlemmar. I detta kommer en större rekrytering av nya medlemmar ingå, som kan bidra till administreringen av servrar, ordna cuper etc. Vi kommer inom eaglesgaming jobba stenhårt i höst på våra publicservrar, värva en superfemma för spel i högre divisioner, fortsätta jobba på vår stream vi startat upp och försöka få tillgång till de riktigt stora matcherna för att streama på svenska. Här kommer vi söka bra sponsorer för att kunna locka in fler tittare. Tanken är att på bred front expandera och ta en större bit av marknaden gällande publicspel och streaming. Som vanligt kommer vi ha våra två årliga lan i Göteborg och Hallstahammar. Vi är också i planeringsstadium för att utöka med ett tredje årligt lan.

  11. årets budget och fastställande av medlemsavgift

  Förväntade utgifter är:
  1800kr Ersättning för ström till serverburk
  450kr Hemsidan
  ca 2500kr totalt
  Våra lan är självfinansierade, dvs. kostnaderna för lokalhyra och andra kostnader täcks av entréavgifterna.
  Dagens medlemsavgift kvarstår tills dess vi övergår till communityform.

  12. val av årets styrelse

  Ordförande: Michael Silversten
  Sekreterare: Jens Bryner
  Kassör: Bernt Börjesson
  Ledamot: Fredrik Jönsson 1 år
  Ledamot: Mattias Karlsson 2 år
  Ledamot: Erik Laine 1 år
  Suppleant: Lina Bergsten 2 år
  Suppleant: Adam Bernhardsson 2 år

  13. val av årets revisor

  Revisor: Marcus Tügel

  14. val av årets valberedare

  Carl-Johan Ekman-Söderholm
  Tove Brandt
  Valberedningen får förtroendet av mötet att tillfråga och välja in ytterligare en i valberedningen.

  15. övriga frågor

  Utöka med fler lan? Vi skjuter på beslutet till nästa medlemsmöte.
  Utöka Hallstahammar lanet 2 - 6 april 2015? Föreningen har för avseende att utöka Hallstahammar lanet 2015.
  Ändra årsmöte datum? Årsmötet beslutar att följande årsmöten flyttas till senast 15 juni respektive år.
  Övergå till community? Ja, årsmötet beslutar att vi från 1/9-2014 övergår till communityform, för att kunna ta in mer medlemmar.
  Namnbyte på föreningen? Årsmötet beslutar att Eagles Online Gaming från och med i skrivande stund byter namn till EAGLESGAMING.

  16. mötets avslutande

  Mötet avslutades på traditionellt vis med en trudelutt

 • Skapad: 2014-06-16 00:33:41
  Editerad: Aldrig

Nyheter!

Föreningsmöte

Den 22 februari 2018 Genomförde EaglesGaming ett lyckat årsmöte

Editerad: 2019-02-09 14:15:47


EaglesGaming Comunity

Gå Till www.EaglesGaming.se


Facebook