2015

 • Årsmöte 2015

 • ts.eaglesgaming.se 20150222

  1. mötets öppnande

  M. Silversten förklarar mötet öppnat.

  2. val av mötets ordförande

  Bernt Börjesson väljs till mötets ordförande

  3. val av mötets sekreterare

  Jens Bryner väljs till mötets sekreterare

  4. val av två justerare tillika rösträknare

  Rasmus Hagelberg och Adam Henriksson väljs till justerare och rösträknare.

  5. Närvarande

  Michael Silversten, Robin Giertz, Adam Bernhardsson, Adam Henriksson, Anton Heide, Bernt Börjesson, Bobby Nazari, Carl-Johan Ekman-Söderholm, Caroline Lundin, Caspar Sylvan, Erik Laine, Fabian Bengtsson, Filemon Isaksson, Fredrik Jönsson, Jens Bryner, Kim Carlsson, Lina Bergsten, Marcus Åkesson, Marcus Tügel, Mathias Lindström, Rasmus Hagelberg, Tove Brandt.

  6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

  Verksamhetsberättelsen lästes upp av Jens Bryner. Se bilaga 1.

  7. ekonomisk berättelse för förra året

  Den ekonomiska berättelsen redovisades för mötet av kassör Börjesson. Se bilaga 2.

  8. revisorernas berättelse för förra året

  Revisor Tügel berättade om föreningens ekonomiska verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

  9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse

  Styrelsen ansvarsbefriades enhälligt.

  10. årets verksamhetsplan

  Verksamhetsåret 2015 kommer EaglesGaming jobba vidare med publicservrarna och communityn. EaglesGaming kommer att planera för minst 2 turneringar under året. Som vanligt kommer vi ha våra två årliga lan i Göteborg och Hallstahammar och eventuellt börja planera för ytterligare ett lan under sommaren.

  11. årets budget och fastställande av medlemsavgift

  Förväntade utgifter är:
  2200kr EL Serverplats
  450kr Webbhotell
  ca 2650kr totalt

  Våra lan är självfinansierade, dvs. kostnaderna för lokalhyra och andra kostnader täcks av entréavgifterna.
  Årets medlemsavgift fastställs till minst 100:- för Crew medlemmar och 50:- för GA övriga medlemmar behöver inte betala någon medlemsavgift år 2015.

  12. val av årets styrelse

  Årets styrelse fastställs som följande.

  Ordförande: Michael Silversten Väljs om 1 år
  Sekreterare: Jens Bryner Väljs om 1år
  Kassör: Bernt Börjesson väljs om 2 år
  Ledamot: Fredrik Jönsson väljs om 2 år
  Ledamot: Erik Laine väljs om 1 år
  Ledarmot: Adam Bernhardsson väljs om 2 år
  Suppleant: Lina Bergsten sitter kvar 1 år till
  Suppleant: Caroline Lundin välj in 2 år
  Suppleant: Mathias Lindström väljs in 1år

  13. val av årets revisor

  Revisor: Marcus Tügel

  14. val av årets valberedare

  15. övriga frågor

  1. Åldersgräns på GA diskuteras. Årsmötet beslutar att behålla en åldersgräns på 16år.

  2. Lugna kanalen i TS diskuteras mötet beslutar att fortsätta som tidigare.

  16. mötets avslutande

  Mötet avslutades

 • Skapad: 2015-02-22 23:57:02
  Editerad: Aldrig

Nyheter!

Föreningsmöte

Den 22 februari 2018 Genomförde EaglesGaming ett lyckat årsmöte

Editerad: 2019-02-09 14:15:47


EaglesGaming Comunity

Gå Till www.EaglesGaming.se


Facebook