2016

 • Stadgar 2016 - 2017

 • §1 Föreningens namn

  Föreningens namn är EaglesGaming (Tidigare EAGLES ONLINE GAMING. (EOG).)

  §2 Föreningens säte

  Styrelsen har sitt säte i Göteborg

  §3 Föreningsform

  Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll- och konfliktspelförbund. (Sverok)

  §4 Syfte

  Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel.

  §5 Oberoende

  Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

  §6 Verksamhetsår

  Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

  §7 Medlemmar

  Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. Arbete som medlemmar gör för föreningen äger föreningen rättigheterna till. En medlem som allvarligt skadar föreningen skriftligt och i tal kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa styrelsemöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så ligger den kvar till årsmötet. Årsmötet tar beslut om medlemmen ska uteslutas eller om avstängning ska tas bort. Som medlem i spelföreningen EaglesGaming innebär det inte att man med automatik blir medlem i de klaner eller guilder som föreningen bedriver.

  §8 Antagningsförfarande för Klan eller guild

  De olika Klanerna eller Guilderna kan ha try-tid, regler eller andra kriterier som gäller för att bli medlem i Klan eller Guild. Klaner och Guilder sätter själva upp dessa regler, spelföreningen har begränsade möjligheter att påverka deras villkor och regler så länge det inte strider mot föreningens stadgar, eller går emot föreningens intressen. Dessa begränsade möjligheter att påverka klaners och guilders regler innebär att EOG kan agera mot klaner och guilder om dessa klaners och guilders verksamhet inte är förenligt med Uppföranderegler §9 i stadgarna.

  §9 Uppföranderegler

  Personliga påhopp är ej tillåtet, kränkande prat om sexuella läggningar, hudfärg, rasistiska argument, människoförnedrande uttryck, religiös tillhörighet är inte tillåtna inom föreningens verksamhet på något sätt. Vi har som mål och medel att vara positiv så vi kan hålla en bra stämning i verksamheten. Att vara otrevlig eller ha taskig attityd är inte tillåtet.

  §10 Styrelsen

  Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, Klan och Guild bildningar, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Styrelsemedlemmar väljes på olika antal år, detta beslutas när man tillträder på årsmötet. Ordförande väljes 1år i taget, Kassör och sekreterare väljes på 2 år, dock inte samma år utan med ett års överlapp. Ledarmot väljes på max 2 år även dessa överlappas på lämpligt sätt efter behov. Suppleanten väljes på 1 år. Valbar är medlem i föreningen.

  §11 Revisorer

  För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

  §12 Valberedning

  För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

  §13 Ordinarie årsmöte

  Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 15 juni varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

  1. 1. mötets öppnande

  2. 2. val av mötets ordförande

  3. 3. val av mötets sekreterare

  4. 4. val av två justerare tillika rösträknare

  5. 5. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

  6. 6. ekonomisk berättelse för förra året

  7. 7. revisorernas berättelse för förra året

  8. 8. ansvarsfrihet för förra årets styrelse

  9. 9. årets verksamhetsplan

  10. 10. årets budget och fastställande av medlemsavgift

  11. 11. val av årets styrelse

  12. 12. val av årets revisor

  13. 13. val av årets valberedare

  14. 14. övriga frågor

  15. 15. mötets avslutande

  §14 Extra årsmöte

  Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

  §15 Firmateckning

  Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

  §16 Rösträtt

  Endast närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

  §17 Röstetal

  Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal avgör ordförande.

  §18 Stadgeändring

  Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§18) och upplösning (§19) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

  §19 Upplösning

  Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

 • Skapad: 2016-06-12 19:19:07
  Editerad: Aldrig

Nyheter!

Föreningsmöte

Den 22 februari 2018 Genomförde EaglesGaming ett lyckat årsmöte

Editerad: 2019-02-09 14:15:47


EaglesGaming Comunity

Gå Till www.EaglesGaming.se


Facebook